Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid


ISOC Belgium vzw beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over Internet Society Belgium vzw. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.

ISOC Belgium vzw kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van ISOC Belgium vzw geen zeggenschap hebben en waarvoor ISOC Belgium vzw geen verantwoordelijkheid draagt;
  • geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. ISOC Belgium vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van ISOC Belgium vzw te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

 

 

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796