Waarom Internet Society?

Met alle commerciële, gouvernementele en non-profitorganisaties die hun hoekje van cyberspace opeisen, vragen veel mensen zich af “Waarom de Internet Society?”

Ons antwoord

Het Internet heeft een groep echte gebruikers nodig om de diepgaande vragen te beantwoorden die aan internetgebruikers over de hele wereld worden gesteld.

Ondanks alles wat tot dusver is bereikt, staat het Internet nog in de kinderschoenen van de integratie in de wereldgemeenschap. Er moeten ernstige technische en administratieve problemen worden aangepakt, elke dag komen er nieuwe sociaal-economische en commerciële problemen aan het licht en komt een breed scala van ethische en maatschappelijke vraagstukken op de voorgrond te staan.

Deze kwesties moeten in kaart worden gebracht, er moeten prioriteiten worden gesteld en de knapste koppen moeten worden gevonden om samen aan deze kwesties te werken, rond het idee dat “het Internet is voor iedereen”.

Als enige niet-politieke non-profitorganisatie die alle met het Internet verband houdende kwesties behandelt en aanpakt, bevindt de Internet Society zich in een unieke positie om een holistisch en open perspectief te bieden dat de juiste mensen aanmoedigt en in staat stelt om betrokken te raken.

De centrale betrokkenheid van de organisatie bij administratieve en beleidskwesties vanaf de begindagen van het Internet betekent dat zij contacten en relaties heeft opgebouwd met organisaties en personen over de hele wereld, waarin precies het soort specialismen is verenigd dat nodig is om elk denkbaar internet-gerelateerd probleem aan te pakken.

U bent in een positie om een verschil te maken.

De geschiedenis toont aan dat het besluitvormingsproces van het Internet overwegend berust op een op consensus gerichte aanpak die uniek is in het beheer van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Geen enkele entiteit, geen enkele regering, geen enkel bedrijf, geen enkele belangengroepering bezit of controleert het Internet, en de Internet Society is vastbesloten deze aanpak te handhaven.

De enige manier om dit te bereiken is via de brede deelname van organisaties en personen zoals u, die werken binnen de organisatie die het best geplaatst is om uw engagement gewicht te geven.

Lid worden van de Internet Society geeft ieder individu de kans om een werkelijk significante bijdrage te leveren aan een van de belangrijkste technische en sociale fenomenen van onze tijd – en een die van fundamentele invloed zal zijn op iedere burger in de global village, nu en in de komende jaren.

U zult deel uitmaken van ‘s werelds meest opmerkelijke gemeenschap van denken en doen voor het Internet.

De successen van de leden van de Internet Society over de hele wereld worden steeds talrijker. Individuele leden spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van het Internet in 160 landen en helpen anderen online te gaan door middel van initiatieven zoals het Internet Fest, steun voor Internet Leercentra, en workshop- en adviesprojecten.

Leden van de Internet Society helpen ook instellingen op te zetten die de ontwikkeling en zelfregulering van het Internet vergemakkelijken, gestandaardiseerde toepassingen ontwikkelen en verspreiden, en de evolutie van het Internet zelf sturen. Veel leden hebben een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van Internet-gerelateerde bedrijven en bij het leiden van maatschappelijke, economische, zakelijke en juridische debatten over de gevolgen van het Internet voor elke sector van onze samenleving.

Als lid van deze wereldwijde gemeenschap zult u – als lid van de Internet Society – kunnen profiteren van de expertise van andere leden, uw eigen bijdrage kunnen leveren en uw eigen professionele en sociale doelstellingen kunnen afstemmen op die van de Internet Society.

Het is niet altijd gemakkelijk om een kans als deze te grijpen. Er gaan veel “geruchten” rond op het Internet. In dergelijke situaties kijken de meeste mensen naar de opiniemakers – de pioniers en visionairs – en laten zich door hen leiden.

Door lid te worden van de Internet Society en actief haar missies, doelen en leidende principes te ondersteunen, wordt u een voorbeeld en een rolmodel voor anderen om te volgen.

Principes van Internet Society

De Internet Society heeft tot taak te zorgen voor de volledige ontwikkeling, evolutie en gebruik van het internet ten bate van alle mensen ter wereld.

Leidende beginselen :

 • Open deelname – De discussie over en de ontwikkeling van technische, maatschappelijke en zakelijke beleidsmaatregelen voor het internet zijn open en participatieve processen waaraan alle belanghebbende partijen actief worden aangemoedigd deel te nemen.
 • Wederzijdse bijstand – Internetgebruikers delen vrijelijk informatie en helpen zo anderen om kennis op te doen en voordeel te halen uit het Internet.
 • Samenwerking – Organisaties, instellingen, regeringen en individuen werken samen en werken samen bij de ontwikkeling en het gebruik van het Internet.
 • Non-discriminatie – Er is geen beperking of vooroordeel bij de toegang tot of het gebruik van het internet op grond van ras, huidskleur, taal, geslacht, godsdienst, politieke overtuiging, nationale of sociale afkomst, geboorte, fysieke geschiktheid, economische status, enz.
 • Zelfregulering – De internetgemeenschap stelt als zodanig haar eigen regels vast met betrekking tot alle aspecten van de ontwikkeling van Internet en cyberspace, binnen het kader van de bestaande wetgeving.
 • Vrijheid van meningsuiting – Al dan niet van overheidswege uitgeoefende controle die de vrijheid van meningsuiting censureert of beperkt, is onaanvaardbaar.
 • Privacy – Persoonlijke informatie die via het Internet wordt doorgegeven, wordt niet misbruikt of bekendgemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming.
 • Veiligheid – Alle gebruikers hebben gelijke toegang tot beveiligde communicatie.

Mission Statement van de Internet Society (1999)

Zorgen voor de groei, de ontwikkeling en het gebruik van het Internet ten bate van alle mensen wereldwijd https://www.internetsociety.org/mission/

Het ontstaan van de missie van de Internet Society

Op de ledenvergadering van de Internet Society van 25 juni 1999 hebben we verschillende elementen van het strategisch plan besproken, die eerder die week door de Board of Trustees waren besproken. Zoals in beide presentaties (die voor de leden en die voor de Raad van Bestuur) werd opgemerkt, zijn de specifieke onderdelen van het strategisch plan het resultaat van veel discussie en uitwisseling tussen individuele leden van de Internet Society en het coördinatieteam voor strategische planning. De onderstaande tekst is een samenvatting van de voorstellen.

In december jongstleden heeft de Board of Trustees van de Internet Society zich ten doel gesteld tegen eind 2000 in totaal ten minste 100.000 leden te hebben. Dit was, en is nog steeds, een zeer ambitieuze doelstelling die moedige actie vereist om te bereiken. Deze doelstelling zal zeker belangrijke veranderingen teweegbrengen binnen de organisatie, onder meer op het gebied van administratie, dienstverlening aan de leden en management.

De veranderingen die noodzakelijkerwijs zullen optreden, als wij dit doel bereiken, zullen komen van een nieuwe klasse van leden van de Internet Society. Deze leden zullen waarschijnlijk niet dezelfde belangen hebben als de huidige leden. Zij zijn waarschijnlijk minder geïnteresseerd in de technische kant van de zaak en wellicht meer geïnteresseerd in de sociale aspecten en de invloed van het Internet dan in de technische aspecten.

Er zal ook behoefte zijn aan een grotere zichtbaarheid van de Internet Society en haar activiteiten. Als wij een breder publiek willen aanspreken dat nog niet op de hoogte is van onze organisatie, zullen wij acties moeten ondernemen om bekendheid te geven aan de doelstellingen van de Internet Society en uit te leggen waarom een potentieel lid zou moeten overwegen lid te worden.

Dit betekent niet dat we ons erfgoed moeten vergeten. Integendeel, wij moeten het als een fundament gebruiken en erop voortbouwen. Wij moeten de invloed van onze activiteiten vergroten en verbreden, naar het voorbeeld van de snel groeiende internetgebruikersgroep zelf.

Kortom, we moeten een “universeel merk” creëren voor de Internetmaatschappij.

Het creëren van een universeel merk is geen gemakkelijke taak. Een merk is een belofte. Wij beloven resultaten te behalen vanuit een welomschreven missie, ons te gedragen op een manier die in overeenstemming is met die missie, en ons altijd op die missie te richten. Het is duidelijk dat dit betekent dat wij eerst die missie moeten definiëren en dat wij onze leden resultaten en activiteiten moeten leveren die in overeenstemming zijn met onze strategie en die, als zij worden uitgevoerd, onze missie zullen verwezenlijken.

Missie van de Internet Society

De missie van de Internet Society is te zorgen voor de groei, de evolutie en het gebruik van het Internet ten bate van alle mensen ter wereld. Om deze missie te volbrengen, willen wij een duidelijk beeld uitstralen of een standpunt bepalen voor de Internet Society. Deze functie zal als basis dienen voor activiteiten die de groei van het ledental van de Vereniging zullen stimuleren.

Het standpunt van de Internet Society

Leden van de Internet Society worden erkend als een bijdrage tot de volledige ontwikkeling van het Internet als een instrument om het leven van mensen te verbeteren. De Internet Society sponsort en ondersteunt namelijk een groot aantal projecten en initiatieven die de invloed van het Internet vergroten en de unieke mogelijkheden ervan illustreren. De Internet Society omarmt en bevordert ook een “internetcultuur” die op consensus gebaseerd zelfbestuur aanmoedigt, en telt onder haar actieve leden, functionarissen en bestuursleden de leiders van het Internet van vandaag.

Het is duidelijk dat alleen een verheven missie en een verklaring van het doel (of standpunt) mensen niet zal overtuigen van de noodzaak om lid te worden van de Internet Society. Wij moeten de internetgebruikers en de wereldgemeenschap die wij dienen, laten zien dat wij resultaten boeken. Onze daden en de resultaten die wij boeken zullen het bewijs zijn dat de mensen zullen eisen. Daarom hebben wij acht onderwerpen vastgesteld die kunnen dienen als redenen voor lidmaatschap van de Internet Society.

Strategie van de Internet Society

De Internet Society heeft tot taak te zorgen voor de volledige ontwikkeling, evolutie en gebruik van het internet ten bate van alle mensen ter wereld.

Om deze missie te verwezenlijken, heeft de Internet Society :

 • Een evolutionair en natuurlijk proces koestert en verdedigt waarbinnen het Internet zich ontwikkelt, de toepassing van zelfregulering mogelijk maakt, en een participatief, op consensus gericht proces aanmoedigt als het primaire besluitvormingsmechanisme.
 • Richt zich op de overkoepelende kwesties die van invloed zijn op het Internet en het nuttig gebruik ervan door de mensen in de wereld, door te helpen beleidsmakers op alle niveaus voor te lichten over internetkwesties, de volledige invoering, toegang en het gebruik ervan te vergemakkelijken, en waar en wanneer nodig opleiding te verschaffen.
 • moedigt goodwill aan om werkzaamheden ten behoeve van het Internet te ondernemen, en werkt samen met bestaande internetorganisaties en -fora om te zorgen voor cheatvrije en onbeperkte toegang tot de wereldwijde internetinfrastructuur in opbouw.

De doelstellingen en het programma van de Internet Society

De Internet Society :

 1. De belangrijkste mondiale problemen in verband met het Internet worden geïdentificeerd en geprioriteerd en de structuren en personen worden aangesproken die geschikt worden geacht om deze problemen aan de orde te stellen en tot een conclusie te brengen die de mondiale internetgemeenschap ten goede komt;
 2. Vergemakkelijkt de volledige ontwikkeling van internetnormen, protocollen, administratie en technische infrastructuur;
 3. Ondersteunt Internetonderwijs en -opleiding (waar nodig);
 4. Bevordert de professionele ontwikkeling van zijn leden; bouwt een gemeenschap op om gezamenlijke deelname en leiderschap door multidisciplinaire deskundigen aan te moedigen en te koesteren op gebieden die van belang zijn voor de evolutie van het Internet;
 5. Forum voor discussie en debat over onderwerpen die van invloed zijn op de evolutie, de ontwikkeling en het gebruik van Internet, op alle niveaus en in een breed scala van disciplines – technisch, sociologisch, sociaal-economisch, commercieel, juridisch, enz;
 6. Verzamelt, synthetiseert en verspreidt informatie over het Internet, de vele gebruiksmogelijkheden en toepassingen ervan, en neemt een pro-actief standpunt in ten aanzien van besproken kwesties die de gebruikers wereldwijd aangaan;
 7. Neemt het voortouw bij de ontwikkeling, bestudering en evaluatie van het Internetbeleid om een strategische richting te helpen bepalen voor de integratie van het Internet in de opbouw van een wereldwijde gemeenschap;
 8. Bevordert een open omgeving voor internationale samenwerking, multiculturele gevoeligheid en een klimaat voor zelfregulering van het Internet;
 9. Fungeert als verzamelpunt voor coöperatieve inspanningen ter bevordering van het positieve gebruik van het Internet als een heilzaam instrument voor communicatie, samenwerking en wederzijds begrip;
 10. Neemt en coördineert initiatieven in overeenstemming met zijn opdracht.

Opdracht (2022)

Visie

Internet is voor iedereen.

Opdracht

De Internet Society steunt en bevordert de ontwikkeling van het Internet als de technische infrastructuur van de wereld, een middel om het leven van mensen te verrijken en een kracht voor sociaal welzijn.

Ons werk is in overeenstemming met onze doelstellingen om het Internet open, wereldwijd verbonden, veilig en betrouwbaar te maken. Daarom streven wij naar samenwerking met allen die deze doelstellingen delen.

Samen richten we ons op :

 • Het creëren en ondersteunen van de gemeenschappen die het Internet laten werken;
 • Bevordering van de ontwikkeling en toepassing van internetinfrastructuur, -technologieën en -technologieën, en open normen, en
 • Bevordering van beleid dat strookt met onze visie op het Internet.

Overzicht van activiteiten

Om onze missie te helpen verwezenlijken, heeft de Internet Society :

 • Vergemakkelijkt de ontwikkeling van open normen, protocollen, administratie en de technische infrastructuur van het Internet.
 • Ondersteunt met name het onderwijs in ontwikkelingslanden, en overal waar de behoefte bestaat.
 • Bevordert professionele ontwikkeling en bouwt een gemeenschap op om deelname en leiderschap te stimuleren op gebieden die belangrijk zijn voor de evolutie van het Internet.
 • Biedt betrouwbare informatie over het Internet.
 • Biedt fora voor discussie over onderwerpen die van invloed zijn op de ontwikkeling, de ontwikkeling en het gebruik van Internet vanuit een technisch, zakelijk, sociaal en ander oogpunt.
 • Bevordert een omgeving van internationale samenwerking, gemeenschap en cultuur die zelfbestuur mogelijk maakt.
 • Dient als centraal punt voor gezamenlijke inspanningen om het internet te promoten als een positief instrument ten bate van alle mensen in de hele wereld.
 • Beheert en coördineert strategische initiatieven en pleitbezorging op humanitair, educatief, sociaal en ander gebied.

Word lid van de Internet Society

Nu weet je waarom de Internet Society. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Wilt u deel uitmaken van dit prachtige avontuur? Word dan vandaag nog lid van de Internet Society!

 

Credit photo : Yasin Yusuf.

Leave a Reply

Your email address will not be published.